Numen Muskateller 2017
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Revolution Pink Solera
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Numen Grüner Veltliner 2018
41,00 CHF 41,00 CHF 41.0 CHF
Numen Fumé Blanc 2019
41,00 CHF 41,00 CHF 41.0 CHF
jz. Velue Rosé 2020
19,50 CHF 19,50 CHF 19.5 CHF
jz. Velue Muskateller 2020
19,50 CHF 19,50 CHF 19.5 CHF
Numen Rosé 2018
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Numen Riesling 2018
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Numen Riesling 2017
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Grüner Veltliner Velue 2018
21,00 CHF 21,00 CHF 21.0 CHF
Revolution White Solera
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Revolution Red Solera
24,50 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
Numen Chardonnay 2012
48,00 CHF 48,00 CHF 48.0 CHF
Numen Fumé Blanc 2020
43,00 CHF 43,00 CHF 43.0 CHF
Parcellaire Blanc & Sauvignon 2020
29,50 CHF 29,50 CHF 29.5 CHF
Numen Grüner Veltliner 2019
41,00 CHF 41,00 CHF 41.0 CHF
Parcellaire Rouge #1
29,50 CHF 29,50 CHF 29.5 CHF